• Demo Image


  • Demo Image
     
  • Demo Image
  • Demo Image

Szanowni Rodzice

O ewaluacji zewnętrznej w przedszkolu


Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa, zakończona  jest raportem sporządzonym przez wizytatorów.

Raport z ewaluacji problemowej dotyczył trzech wymagań.

1. Procesy wspomagające rozwój i edukację dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
3. Respektowane są normy społeczne
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełnienia przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2019 wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013.
Przedszkole może spełnić wymagania na pięciu poziomach.
Nasze przedszkole uzyskało  w jednym wymaganiu poziom  A, a w dwóch wymaganiach poziom B. Poziom A  oznacza bardzo wysoki poziom spełnienia  badanych wymagań, poziom B oznacza wysoki poziom spełnienia  badanych wymagań .
Zaprezentowane wnioski są rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji:
1. Prowadzona przez nauczycieli praca indywidualna oraz właściwie dobrane metody i formy pracy odpowiadają potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym dzieci.
2. Monitorowanie zaplanowanych działań i formułowane na ich podstawie wnioski przyczyniają się do poprawy efektywności procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
3. Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych, udział w projektach, akcjach oraz realizacja własnych programów wspomaga wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości.
4. Przedszkole w wysokim stopniu zapewnia dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
5. W przedszkolu dominują wzajemne relacje oparte na szacunku i zaufaniu dyrektora, nauczycieli, dzieci, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.
6. Działania przedszkola są skuteczne w budowaniu postaw odpowiedzialności w działaniu i relacjach społecznych.


WSZYSTKIM  RODZICOM,  PRACOWNIKOM  I  PARTNEROM WSPÓŁPRACUJĄCYM  Z  NASZYM  PRZEDSZKOLEM  BARDZO DZIĘKUJEMY  ZA  SZCZEGÓLNE  ZAANGAŻOWANIE  PODCZAS PRZEBIEGU  EWALUACJI  ZEWNĘTRZNEJ  W  DNIACH  23.01.2014 - 5.02.2014.

 Link do wyników ewaluacji zewnętrznej (PDF).