• Demo Image


  • Demo Image
     
  • Demo Image
  • Demo Image

Koncepcją pracy Przedszkola Miejskiego nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 jest: „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO - PRZEDSZKOLAKI BLIŻEJ NATURY”


   Dziecko już od najmłodszych lat lubi przebywać w otoczeniu przyrody. Chętnie bawi się na łące, nad rzeką, w lesie, czy nawet na osiedlowym skwerku. Świat przyrody jest dla niego czymś bardzo bliskim, to w nim czuje się ono dobrze i bezpiecznie. Tam właśnie dzieją się cudowne zjawiska: śpiewają ptaki, maszerują zastępy mrówek, a wiatr szumiący w koronach drzew opowiada niesamowite historie. Każdy krzak, dziupla, górka ma swoje tajemnice, które dziecko rozumie najbardziej i to one są często niewyczerpanym źródłem dziecięcych fantazji. Przyrodę można nazwać sprzymierzeńcem w wychowaniu dziecka, gdyż wychodzi naprzeciw nieomal wszystkim jego potrzebom, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, dostarcza głębokich przeżyć i budzi zainteresowanie wszystkim, co się porusza, żyje, zmienia. Ważne jest zatem, aby organizować dzieciom czynne kontakty z ich otoczeniem, gdyż to one dostarczają wielu korzyści dla wszechstronnego rozwoju dziecka.
   Przyroda otaczająca dzieci odgrywa ogromną rolę w ich wszechstronnym rozwoju. Każde dziecko styka się z nią na co dzień w sposób pośredni lub bezpośredni, poznaje ją za pomocą wszystkich zmysłów: smaku, węchu, dotyku, zapachu, wzroku.
Bogactwo świata przyrody oddziałuje na każdą sferę rozwojową dziecka: rozwija uczucia estetyczne, kształtuje postawy społeczno-moralne, wpływa na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka. Dziecko w wieku przedszkolnym jest szczególnie chłonne na najróżniejsze bodźce płynące z otoczenia, także te docierające ze świata roślin i zwierząt. Dlatego też nie można pominąć w procesie poznawania świata przez przedszkolaki ich kontaktu z przyrodą.
Spotkania dziecka ze światem przyrody rozpoczynają się bardzo wcześnie. Nie będąc jeszcze przedszkolakiem, dziecko spostrzega otaczającą je przyrodę, uczy się jej, doświadcza, poznaje z bliska, nawiązuje kontakt z roślinami i zwierzętami, kształtuje swój stosunek do przyrody,  uczy się ją szanować i kochać..
   Dostarczając dziecku właściwych wzorów zachowania, wpływamy na ukształtowanie jego postawy, sposobu pojmowania relacji zachodzących w świecie przyrody.

Realizując plan pracy w roku szkolnym 2016/2017 będziemy:

  • poznawać środowisko przyrodnicze poprzez bezpośrednią obserwację roślin i zwierząt w kąciku przyrody, w ogrodzie przedszkolnym, poprzez wycieczki, spacery w różnych porach roku;
  • organizować w każdej sali przedszkolnej kąciki przyrody, które pomagają zainteresować dzieci życiem roślin czasem też zwierząt;
  • uczestniczyć  w pracach pielęgnacyjnych, sadzić rośliny, podlewać, obserwować ich wzrost;
  • stwarzać odpowiednie warunki dla rozwoju roślin pełniąc dyżury;
  • gromadzić w kącikach przyrody okazów przyrodniczych przywiezionych z dalszych podróży, przyniesionych ze spacerów i wycieczek;

   Ogród przedszkolny niesie ze sobą wiele możliwości dla zapoznawania dzieci z przyrodą. Podobnie jak w kąciku przedszkolnym, tak i tutaj przedszkolaki będą  sadzić rośliny, pielęgnując je w miarę możliwości, podpatrują pracę ogrodnika, poznają jego narzędzia pracy, dowiedzą się do czego służą. Ogród będzie także miejscem codziennych zabaw i ćwiczeń ruchowych, daje więc możliwość podpatrywania przyrody.
Ważną rolę w poznawaniu przyrody przez dzieci przedszkolne odgrywają książki, czasopisma o tematyce przyrodniczej, albumy, literatura dziecięca. Poprzez kontakt pośredni, dziecko uczy się niektórych nazw, zapamiętuje piękne okolice, wzbogaca swoją wiedzę na temat roślin i zwierząt. Zaobserwowana przyroda jest tematem twórczości plastycznej dzieci, daje możliwość wykorzystania materiału przyrodniczego do wielu ciekawych prac artystycznych wykonywanych przez przedszkolaki.
   Zapoznawanie dzieci w wieku przedszkolnym z przyrodą to zadanie bardzo ważne, któremu należy poświęcić wiele uwagi i czasu. Dzieci są bacznymi obserwatorami. Mimowolnie przyswajają wiele informacji, dlatego cenne są uwagi i wskazówki nauczycieli kierowane do dzieci przy każdej okazji, podczas rozmów, pogadanek przyrodniczych.
Obcowanie dziecka z przyrodą sprzyja jego harmonijnemu rozwojowi, dostarcza wielu przeżyć, rozwija zainteresowania fauną i florą. Chcąc mieć w społeczeństwie dorosłych otwartych na potrzeby przyrody, wrażliwych na jej piękno, należy proces świadomego zapoznawania z przyrodą rozpocząć jak najwcześniej.
  Nauczyciele organizując dzieciom sytuacje edukacyjne związane z ochroną środowiska wpływa na kształtowanie ich postaw społeczno – moralnych.
   Dbając o środowisko na miarę swoich możliwości dzieci uczą się cierpliwości, wytrwałości, poczucia odpowiedzialności, potrafią docenić i szanować pracę oraz wytwory innych ludzi.