PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI na rok szkolny 2016/17 w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie

 

Działanie

Sposób realizacji

Termin realizacji i osoby odpowiedzialne

Poznanie środowiska rodzinnego dziecka

 • Analiza wniosków w sprawie przyjęcia do przedszkola

 

 • Uzyskanie i analiza deklaracji rodziców na:

- odbiór dzieci z przedszkola{upoważnienia]

- uczestnictwo w religii dz.

5-6 letnich

- umieszczenie zdjęć na stronie www.przedszkole1czerkow.pl

- wycieczki autokarowe

- badanie specjalistyczne np.:diagnozy logopedyczne

- uczestnictwo w zajęciach dodatkowych

 

 • indywidualne rozmowy z rodzicami inicjowane przez nich lub nauczyciela

 

 • prowadzenie obserwacji rozwoju

dziecka w przedszkolu

 • wystawa fotograficzna „Wakacje z rodzinką „

 

 

Analiza wniosków po naborze

Dyrektor

 

 

wrzesień

nauczycielki grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

nauczycielki

 

 

wg potrzeb

nauczycielki

K. Waszak

W. Redmann

(wrzesień )

Pedagogizacja rodziców – pomoc psychologiczno pedagogiczna

 • Udział rodziców w dniach adaptacyjnych

 

 • udział rodziców w zebraniach ogólnych i grupowych

- przekazywanie informacji o wynikach diagnozy wstępnej i końcowej dziecka

 

 

 

 

 • udział rodziców w organizowanych zajęciach otwartych i pokazowych

 

 • prezentacje prac dzieci

 

 

 

 • systematyczne prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców

 

 • prowadzenie w holu głównym kącika dla rodziców – informacje o realizowanych działaniach

- koncepcja pracy przedszkola 2016/17

 

 • prowadzenie strony internetowej dla rodziców

 

 • organizowanie pogadanek, wykładów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom

 • przekazywanie rodzicom artykułów wg uznania i potrzeby

 

 

 

Nauczycielki

dyrektor

rodzice

cały rok

Pozyskiwanie rodziców do współpracy

 • Zapoznanie rodziców z ofertą edukacyjną przedszkola

 

 • wybór RR i trójek grupowych

 

 • udział rodziców podczas wycieczek i pikników

 

 • przygotowanie i gromadzenie rekwizytów i strojów do przedstawień

 

 • udział rodziców w przedstawieniach przedszkolnych

 

 • zachęcanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych ( gór grosza, nakrętki.....)

 

 • promowanie akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” (zachęcanie do czytania na łonie natury)

 

 

 • zachęcanie rodziców do udziału w zabawach , wystawach (fotografia )i konkursach o tematyce przyrodniczej w ramach realizacji koncepcji przedszkola

 

 • zachęcanie do czynnego udziału w konkursach plastycznych dzieci i rodziców

 

 

 

 

Wrzesień

dyrektor

nauczycielki

rodzice

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

nauczycielki

cały rok

Pozyskiwanie rodziców do wzbogacania bazy materialnej przedszkola i grup

 • Przedstawienie rodzicom potrzeb przedszkola i grup

 

 • zachęcanie do sponsoringu na rzecz przedszkola np.:

- pomoc w pracach remontowych

- realizowanie imprez i przedsięwzięć zgodnie z przyjętym harmonogramem

 

 • pomoc materialna rodzinom ubogim

 

 • dostarczanie przez rodziców materiałów zgodnie z potrzebami grupy

cały rok podczas zebrań i rozmów indywidualnych

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok